Informacje prasowe

3 nowe TFI przystąpiły do IZFiA

INFORMACJA PRASOWA

Trzech nowych członków Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami
W dniu 15 grudnia b.r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Izby Zarządzających
Funduszami i Aktywami, decyzją którego IZFiA została poszerzona o kolejne towarzystwa
funduszy inwestycyjnych: AXA TFI S.A., IDEA TFI S.A. i KGHM TFI S.A..
„Cieszymy się, że kolejne towarzystwa funduszy inwestycyjnych dołączyły do członków IZFiA.
Razem z nowymi członkami Izbę tworzy już dwadzieścia jeden towarzystw funduszy
inwestycyjnych, reprezentujących około 87 % rynku TFI w Polsce”, powiedział Marcin Dyl
Prezes Zarządu IZFiA.

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oferuje produkty o charakterze
inwestycyjnym – fundusze inwestycyjne i usługę zarządzania aktywami. Łączy doświadczenie
osób zarządzających funduszami i portfelami z innowacyjną ofertą produktową i stałym
doskonaleniem procesu pod względem operacyjnym. Prezesem TFI jest Aneta Podyma-Debriat.
IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oferuje Klientom fundusze inwestycyjne
pozwalające na budowę optymalnych portfeli inwestycyjnych, dostosowanych do indywidualnych
potrzeb Inwestora, zarówno pod względem oczekiwanej stopy zwrotu jak i poziomu
akceptowanego ryzyka inwestycyjnego. Prezesem TFI jest Piotr Kukowski.
KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to towarzystwo, którego jedynym
akcjonariuszem jest KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna. TFI zarządza funduszami
zamkniętymi aktywów niepublicznych, które kierowane są w głównej mierze do
wyselekcjonowanej grupy inwestorów. Prezesem TFI jest Cezary Iwański.
.
WZC IZFiA zaakceptowało ponadto plan działalności Izby na rok 2011, który stanowi
kontynuację kierunku działań z lat ubiegłych. „W przyszłym roku podobnie jak w mijającym roku,
będziemy starali się realizować cele w dwóch głównych obszarach: legislacyjnym i
wizerunkowo-edukacyjnym. Kształtowanie otoczenia prawnego sprzyjającego rozwojowi rynku
oraz zwiększanie wiedzy i ogólnej świadomości na temat funkcjonowania funduszy
inwestycyjnych niezmiennie pozostają naszymi priorytetami” – dodaje Marcin Dyl.
***

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
Członek EFAMA – European Fund and Asset Management Association
SIEDZIBA IZBY: ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa PL
tel: (+48 22) 58 38 600, fax: (+48 22) 58 38 601

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności,
działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku
o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146 poz. 1546 ze zmianami). Izba została powołana 28 października 2004
roku (wcześniej – od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy
Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska
towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce,
upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych
z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. IZFiA jest członkiem EFAMA.

Dalszych informacji udziela:
Maja Abramczyk (IZFiA) Tel. (0 22) 58 38 603, mabramczyk@izfa.pl http://www.izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie