Informacje prasowe

Konkurs dla dziennikarzy

INFORMACJA PRASOWA KONKURS IZBY ZARZĄDZAJĄCYCH FUNDUSZAMI I AKTYWAMI DLA DZIENNIKARZY

Warszawa, 6 października 2005 r. Izba zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA)
organizuje konkurs dla dziennikarzy, którego celem jest popularyzacja wiedzy o
funduszach inwestycyjnych. W konkursie mogą brać udział dziennikarze wszystkich
mediów.

To juŜ druga edycja konkursu organizowanego dla Dziennikarzy przez środowisko
funduszy inwestycyjnych. Statutowym celem działalności Izby Zarządzających jest nie
tylko reprezentowanie środowiska czy wspieranie rozwoju towarzystw funduszy
inwestycyjnych, lecz takŜe upowszechnianie wiedzy o funduszach wśród
społeczeństwa. Stąd konkurs na najlepsze publikacje dziennikarskie, które przecieŜ w
duŜej mierze przyczyniają się do wzrostu wiedzy w zakresie funduszy inwestycyjnych,
powiedział Marcin Dyl, Prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.
Konkurs przeznaczony jest dla dziennikarzy mediów ogólnopolskich, regionalnych i
lokalnych, a takŜe zespołów redakcyjnych, zajmujących się problematyką funduszy
inwestycyjnych. Do konkursu mogą być zgłaszane wszelkie publikacje prasowe,
radiowe, telewizyjne czy internetowe upowszechniające tematykę funduszy.
Kandydatury do nagród zgłaszane mogą być przez Członków Wspierających STFI –
towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Jedno TFI moŜe zgłosić maksymalnie pięciu
kandydatów. W konkursie mogą brać udział autorzy publikacji opublikowanych
wyłącznie w roku 2004.

Jury konkursu, w skład którego wchodzą przedstawiciele poszczególnych towarzystw
funduszy inwestycyjnych, oceniać będzie nadesłane prace przede wszystkim pod kątem
dobrej znajomość problematyki funduszy inwestycyjnych. Ocenie poddana zostanie
wartość informacyjna materiałów, walory publicystyczne i edukacyjne, forma i
poprawność merytoryczna, a takŜe jasność wypowiedzi.
W konkursie zostaną przyznane nagrody pienięŜne, ufundowane przez Członków
Wspierających STFI – towarzystwa funduszy inwestycyjnych (kaŜde TFI
przeznacza na ten cel 1 tys. zł). Prace konkursowe moŜna nadsyłać do 30 stycznia
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
CZŁONEK EFAMA – EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION
2005 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 1 marca 2005 roku na
internetowych stronach STFI (www.stfi.com.pl).
Konkurs dla dziennikarzy to, po konkursie na najlepszą pracę magisterską poświęconą
funduszom inwestycyjnym, którego drugą edycję Stowarzyszenie ogłosiło w bieŜącym
roku, kolejna „konkursowa” inicjatywa STFI mająca na celu popularyzację wiedzy o
funduszach inwestycyjnych.

Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych istnieje od 1998 r.
Jego członkami jest siedemnaście działających w Polsce towarzystw
funduszy inwestycyjnych, zarządzających 134 funduszami, których aktywa
na koniec kwietnia tego roku wyniosły 35,34 mld zł.
Pełna treść regulaminu konkursu dla dziennikarzy dostępna jest pod adresem:

www.stfi.com.pl

Więcej informacji:
Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce
Al. Jerozolimskie 44 pok. 530
Tel.: (0-prefix-22) 333-73-82
Fax: (0-prefix-22) 333-73-81
e-mail: poczta@stfi.com.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie