Informacje prasowe

Propozycja KNF dla frankowiczów impulsem do uporządkowania rynku - Informacja prasowa

Warszawa, 16 lutego 2021 r.

Informacja prasowa

Propozycja KNF dla frankowiczów impulsem
do uporządkowania rynku

 

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami reprezentuje polski rynek funduszy inwestycyjnych, jednak z uwagą śledzi wszelkie zmiany i zjawiska mające wpływ na cały system ekonomiczny kraju. Jedną z nich jest propozycja Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego rozliczania kredytów hipotecznych udzielanych przez banki i opartych na frankach szwajcarskich.

Sprawa ww. kredytów wpływa już od wielu lat na rynek finansowy w Polsce i jego wizerunek. Jak dotąd nie udało się znaleźć rozwiązania, które satysfakcjonowałoby wszystkich zainteresowanych.  Propozycja Przewodniczącego KNF jest pierwszą, która wyszła ze strony nadzoru. Jacek Jastrzębski, zaproponował bankom koncepcję opartą na zawieraniu ugód z klientami i rozliczanie zobowiązania jak gdyby było zaciągane w złotówkach, i oprocentowane według odpowiedniej stopy WIBOR powiększonej o stosowaną historycznie dla takich kredytów marżę. 

Jest to konkretna propozycja i fakt, że została złożona zachęta do zawierania ugody, jest dobrym sygnałem dla rynku. Stanowi spójną próbę uporządkowania systemu, jest krokiem w kierunku rozwiązania problemu, oraz próbą wzmocnienia zaufania do całego sektora. Lokaty bankowe nadal stanowią najchętniej wybieraną formę gromadzenia środków.

Środowisko skupione wokół Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami docenia próbę polubownego znalezienia przez KNF rozwiązania systemowego problemu kredytów frankowych i jest przekonane, że stanowi to zaproszenie do dalszych rozmów i negocjacji, by zaproponowany model został dopracowany w szczegółach tak, aby ta sprawa znalazła akceptowane społecznie, ostateczne i zadowalające zakończenie.

RADA IZFiA

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, których aktywa stanowią 87% całego rynku. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. www.izfa.pl

Więcej informacji:

Ewa Madej
+48 783 590 814
emadej@izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie