Informacje prasowe

Skład Komisji Etycznej wybrany przez WZ Członków IZFiA

Warszawa, 18 lutego 2021 r.

INFORMACJA PRASOWA

Skład Komisji Etycznej Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami wybrany

Walne Zgromadzenie Członków Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami na posiedzeniu w dniu 18 lutego br. powołało przewodniczącą oraz członków Komisji Etycznej, organu utworzonego w grudniu ubiegłego roku, po raz pierwszy w ramach instytucji samorządowej rynku funduszy.

WZ Członków IZFiA na przewodniczącą Komisji Etycznej wybrało panią Ilonę Pieczyńską-Czerny, która PWC Polska zajmuje się sprawami regulacyjnymi  rynku kapitałowego. W przeszłości pracowała również w UKNF. Przewodniczącym Komisji może zostać osoba niezależna od członków IZFiA,  posiadająca tytuł zawodowy radcy prawnego albo adwokata, o znaczącym doświadczeniu zawodowym w zakresie stosowania regulacji dotyczących funduszy inwestycyjnych.

- pragnę pogratulować Pani mecenas wyboru na to ważne dla naszej branży stanowisko. Idea utworzenia Komisji Etycznej wyrosła z potrzeby promowania postaw etycznych w instytucjach zarządzających powierzonym przez klientów kapitałem i jednocześnie monitorowania wszelkich przejawów nieprawidłowości, które mogą rzutować na cały rynek. Wierzę, że Pani Ilona Pieczyńska-Czerny posiada wszelkie predyspozycje oraz niezbędne doświadczenie i wiedzę, by pokierować Komisją w sposób jak najbardziej obiektywny i profesjonalny – powiedziała Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA.

Na pierwszą kadencję poza przewodniczącą, wybrano następujący skład Komisji: Ewa Hawryluk, BNP Paribas TFI SA, Anna Wilgucka MetLife TFI SA, Jakub Pyszyński TFI PZU SA, Rafał Syska, Investors TFI SA, Piotr Świeżaczyński, Alior TFI S.A. oraz Jacek Treumann, ESALIENS TFI S.A.

Zadaniem Komisji Etycznej jest sprawdzanie przestrzegania standardów Izby przez jej Członków. Za koordynację i wdrożenie standardów odpowiedzialny jest zarząd IZFiA. Funkcje w tym organie władz IZFiA są pełnione społecznie.

- jest dla mnie wyróżnieniem i wielkim zaszczytem propozycja objęcia tego stanowiska we władzach Izby na pierwszą kadencję Komisji Etycznej. Myślę, że temat etyki jest obecnie jednym z kluczowych w przestrzeni publicznej i bardzo wpływa na wizerunek całego rynku. Instytucje finansowe przykładają coraz większą wagę do transparentności i jawności w swojej pracy. Postaram się blisko współpracować z zarządem i Radą IZFiA tak, aby ta organizacja, o ugruntowanej marce mogła jeszcze lepiej przyczynić się do rozwoju rynku i umocnić jego pozytywny wizerunek - mówi Ilona Pieczyńska-Czerny, przewodnicząca Komisji Etycznej IZFiA.

Komisja Etyczna składa się łącznie z siedmiu członków wybieranych na okres 3 lat i działa na podstawie przyjętego przez siebie regulaminu, podejmuje uchwały na posiedzeniach, przygotowuje raport z badania członków Izby, który składa Radzie Izby raz w roku kalendarzowym. Więcej informacji o władzach IZFiA znajduje się w serwisie www.izfa.pl

 

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, których aktywa stanowią około 87% rynku. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. www.izfa.pl

 

Więcej informacji:

Ewa Madej

Dyrektor ds. Komunikacji
+48 783 590 814

emadej@izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie