Informacje prasowe

Trwa dobra passa funduszy inwestycyjnych - sprzedaż netto to blisko 5 mld zł

Warszawa, 10 marca 2021 r.

Trwa dobra passa funduszy inwestycyjnych - sprzedaż netto to blisko 5 mld zł

Trwa dobra passa funduszy inwestycyjnych  - już drugi miesiąc z rzędu napływy do funduszy są bardzo znaczące. Sprzedaż netto ogółem w lutym wyniosła +4,6 mld zł. Wartość aktywów netto TFI raportujących do IZFiA zwiększyła się o +5,1 mld i wyniosła na koniec stycznia ponad 290,5 mld zł.

 - Zapowiedź wprowadzenia przez banki ujemnego oprocentowania, czy nawet prowizji od depozytów, zwiększa zainteresowanie jednostkami uczestnictwa. Oczywiście bieżąca sytuacja, preferująca sprzedaż zdalną, oraz duże obciążenie regulacyjne, utrudniają nieco dostęp do tej formy inwestycji. Ankiety MiFID będące wymogiem Unii Europejskiej, który ma pomóc w podejmowaniu właściwych decyzji inwestycyjnych, niekiedy wykluczają pewne rozwiązania.  Zapewne to jest jedną z przyczyn, dla których gotówka płynie głównie do funduszy obligacyjnych. Oferujący fundusze muszą jednak dbać o bezpieczeństwo i ostrzegać przed produktami, które są dla danego klienta nieodpowiednie. Jednak u zarania historii funduszy stała idea tańszego i wspólnego inwestowania w instrumenty udziałowe. Dlatego mam nadzieję, że wraz ze wzrostem świadomości finansowej, struktura sprzedaży poszczególnych grup funduszy w Polsce będzie nabierać bardziej zrównoważonych proporcji - mówi Małgorzata Rusewicz, Prezes IZFIA.

W lutym największy wolumen pozyskał segment funduszy obligacyjnych +2,8 mld zł netto, w funduszach akcyjnych napływ netto wyniósł + 0,8 mld, zaś sprzedaż funduszy mieszanych zamknęła się wynikiem + 0,9 mld zł netto.

Pełny raport sprzedaży oraz dane statystyczne o aktywach znajdują się w serwisie internetowym IZFiA pod adresem: https://www.izfa.pl/raporty

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, których aktywa stanowią 87% całego rynku. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. www.izfa.pl

Więcej informacji:

Ewa Madej
+48 783 590 814

emadej@izfa.pl

Czytaj również

Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie
Wydarzenie